معاون واحد

معاون واحد
دکتر مهری عبدی میاردان
  • عضو هیأت علمی واحد هشترود 
تحصیلات:
  • کارشناسی: 
  • کارشناسی ارشد: 
  • دکتری: 
سوابق اجرایی:

سوابق پژوهشی