ریاست واحد

ریاست واحد
دکتر ناصر محب علی پور

بیوگرافی  علمی ناصر محب علی پور
مشخصات فردی
نام و نام خانوادگي:  ناصر محب علي پور                تاریخ تولد  : 1359          محل تولد: هشترود
آدرس: میانه، دانشگاه آزاد اسلامي واحد میانه، دانشکده کشاورزی، گروه زراعت و اصلاح نباتات
 تلفن:    
پست الکترونیك: nm_59@yahoo.com ،   n.mohebalipour@m-iau.ac.ir       و    n.mohebalipour@gmail.com