درباره استاد:

  مشخصات فردی
 مقالات
 کتاب
 طرحهای پژوهشی
 سوابق اجرایی
١-معاون آموزشي و دانشجويي ٢- رييس پژوهش و فناوري ٣-رييس باشگاه پژوهشگران جوان ٤-رييس هسته پژوهشي زنان ٥-مدير اجرايي دفتر مطالعات و آموزشي نيروي انساني