درباره استاد:

  مشخصات فردی
 مقالات
1- زمینه های مشارکت در توسعه روستایی- سهیلی وند -همایش شهرسازی و معماری اوجان - تبریز - آذر 87
2- تاثیر متقابل اقلیم و معماری با تاکید بربهینه سازی مصرف انرژی ( مطالعه موردی اقلیم سرد ) - سهیلی وند ، گلکار- همایش بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان -  اسفند 87 
3- مدیریت انرژی در بنا- گلکار ، سهیلی وند - همایش بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان -  اسفند 87 
4- تنظیم شرایط محیطی در بناهای گذشته - سهیلی وند - همایش بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان -  اسفند 87 
5-  فناوری ساخت و مدیریت بهینه مصرف انرژی در زمان احداث با تاکید بر معماری در اقلیم سرد و خشک- سهیلی وند - کنفرانس ملی معماری پایدار - همدان - اسفند 88 
6- بررسی توسعه پایدار با مصالح بوم آورد خشت و ملات در معماری کویری ایران- سهیلی وند ، هژیر ، صمدیان-کنفرانس ملی مصرف انرژی مهندسی عمران و توسعه پایدار- استهبان - اسفند 89
7- رابطه گردشگری و توسعه پایدار در مقصد گردشگری - سهیلی وند - کنفرانس توسعه پایدار روستایی همدان - همدان - تیر 90 
8اثرات گردشگری رویکردی سازنده برای توسعه پایدار ( نمونه موردی روستای اسب فروشان شهرستان سراب ) - سلطانی ، سهیلی وند ، اکبرپور - همایش بین المللی مدیریت گردشگری و توسعه پایدار- مرودشت- مهر 90
9-  توجه به کیفیت محیط شهری راهکاری اساسی برای مدیریت شهری- سهیلی وند - اکبر پور - کنفرانس توسعه پایدار و عمران شهری اصفهان- اصفهان - آذر 90 
10- مفهوم مشارکت شهروندان در بهسازی بافت فرسوده محله سیروس تهران - سهیلی وند ، اکبرپور ، رحیمی- کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت شهری - مشهد - فروردین 90
11- پیشینه نور و وسایل روشنایی در معماری اسلامی- سهیلی وند ، عظیمی - کنفرانس ملی معماری و عمران و محیط زیست شهری- همدان - بهمن 93 


 کتاب
 طرحهای پژوهشی
1- تکنولوژی های نوین قابل استفاده در بافت مسکن روستایی - سازمان مسکن و شهر سازی - 94 
 سوابق اجرایی
 1- معاون آموزشی و پژوهشی مرکز آموزش علمی کاربردی استاد شهریار تیکمه داش  
2- مسئول ارتباط باصنعت مرکز آموزش علمی کاربردی استاد شهریار
3-   سرپرست آموزشکده سما واحد هشترود
4-    مدیر گروه رشته مهندسی معماری دانشگاه ازاد اسلامی واحد هشترود
5-   معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد هشترود
6-     مدیر مرکز رشد و دانش بنیان دانشگاه آزاد اسلامی واحد هشترود