درباره استاد:

  مشخصات فردی
 مقالات
1- Ways of respecting human dignity in Islamic law/ Religious inquiries: December 2017
2- Method criminalization of crimes white collar in rules of Iran and America/ Presented at 4th international conference on engineering and humanities, Ukarine, 20-21 May, 2016
3- Study nature of white collars crimes and conform it from other crimes/ Presented at 4th international conference on engineering and humanities, Ukarine, 20-21 May, 2016
4- Study of doubt about women wisdom deficiency and their human munificence/ International jornal of review in life sciences (IJRL) :   May 2015
 
5- تحلیلی پیرامون سخت گیری اثبات جرایم در فقه امامیه:  پژوهشهای فقه و حقوق اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل : بهار1396
6- کرامت انسان در کلام و سیرۀ عملی پیامبر اکرم(ص) و امیرالمؤمنین(ع ) : نامه پژوهشی فلسفه و کلام : دو فصلنامه علامه دانشگاه تبریز : بهار و تابستان 1392:
7- راهکارهای شریعت برای حفظ کرامت انسان در حقوق جزای اسلامی : فصلنامه علمی پژوهشی فقه و مبانی حقوق اسلامی : زمستان و بهار 90- 91
8- جایگاه فردی کردن مجازات در فقه جزایی اسلام: همایش ملی تحولات مسوولیت کیقری در نظام حقوقی ایران موسسه آموزش عالی طبرستان  3/3/1396
9- راهکارهای تقویت نقش و تاثیر داوری بر کاهش مراجعه به مراجع قضایی در حقوق ایران: همایش ملی جایگاه داوری در حل اختلافات: 12/3/1395
 کتاب
کتاب خوشنویسان استانبول، تألیف دکتر سلیمان برک SüLEYMAN BERK
شرح حال و آثار یکصد خطاط دورۀ عثمانی
ترجمۀ ثریا منیری و مهدی قربانی: انتشارات پیکره/ تهران 1396
 طرحهای پژوهشی
 سوابق اجرایی
مدیر گروه رشتۀ حقوق مقطع کارشناسی/ از سال 1392 تا کنون
مدیر گروه رشتۀ فقه و مبانی حقوق اسلامی مقطع کارشناسی ارشد/ از سال 1394 تا کنون
مدیر گروه رشتۀ فقه و حقوق خصوصی مقطع کارشناسی ارشد/ از سال 1394 تا کنون
نمایندۀ حقوقی دانشگاه/ از سال 1394 تا کنون
عضو شورای آموزشی واحد/ از سال 1393 تا کنون
عضو کمیتۀ انضباطی دانشجویی/ از سال 1394 تا کنون
عضو کمیسیون موارد خاص آموزشی واحد هشترود/ از سال 1394 تا کنون
عضو اصلی هستۀ پژوهشی زنان واحد/ از سال 1387 تا سال 1390