درباره استاد:

  مشخصات فردی
 مقالات
 •  Salehi, M., Faramarzi, A., Farboodi, M., Mohebalipour, N. and Ajalli, J. 2017. Effects of Mycorrhizae and Pseudomonas Symbiosis on Growth Characteristics of Mung Bean (Vigna radiata (L.) wilczek) under Drought Condition. Asian Journal of Biological Sciences. 10 (3): 80-89.
 • Naseri, Z., Mohebalipour, N., Zamani, M., Ziadi, A. and Talati, A. 2016. Effect of four medicinal plants essential oils on Streptococcus mutans. Mitteilungen Saechsischer Entomologen.119: 658-665.
 • Roshani, B., Vajdi Hokmabad, R., Mohebalipour, N. 2016. The effect of Controlled Internal Drug Release device (CIDR) and progesterone sponge on short-term estrus synchronization in Zandi ewes during the breeding season. Songklanakarin Journal of Science and Technology, http://rdo.psu.ac.th/sjstweb/Ar-Press/60-July/13.pdf.
 • Pourabed, E., Jazayeri Noushabadi, M.R., Jamali, S.H., Mohebalipour, N., Zareyan, A, and Sadegghi, L. 2015.  Identification and DUS testing of rice varieties through microsatellite markers. Int.  J. Plant Genomics, 2015: 1-7.
 • Radpour, S., Hassanpanah, D., Ghasemi, M. and Mohebalipour, N. 2013. Evaluation of tolerant to drought stress after anthesis in promising winter and facultative wheat genotypes under field condition. Int. J. Agron. Plant Production. 4 (2): 171-177.
 • Abbasi, S., Hassanpanah, D., Mohebalipour, N. and Ghasemi, M. 2013. Evaluation of genetic diversity genotypes of Barley using agronomic and morphological traits. Int. J. Agron. Plant Production. 4 (2): 350-354.
 • Aharizad, S., Rahimi, M.H., Toorchi, M. and Mohebalipour, N. 2013. Assessment of relationship between effective traits on yield and citral content of lemon balm (Melissa officinalis L.) populations using path analysis. Indian J. Sci. Technol. 6 (5): 4447-4452.
 • Aharizad, S., Rahimi, M.H., Moghaddam, M. and Mohebalipour, N. 2012. Study of genetic diversity in lemon balm (Melissa officinalis L.) populations based on morphological traits and essential oils content. Ann. Biologic. Res. 3(12): 5748-5753
 • Mohebalipour, N., Aharizad, S., Mohammadi, S.A., Motallebiazar, A.R., and Maddah Arefi, H. 2012. Effect of plant growth regulators, BAP and IAA, on micropropagation of Iranian lemon balm (Melissa officinalis L.) landraces. Journal of Food, Agriculture and Environment. 10 (1): 280-286.
 • Mohebalipour, N., Aharizad, S., Mokhtari, M., and Zare, N. 2011. Assessment of genetic diversity in Iranian north-western chickpea (Cicer arietinum L.) landraces and cultivars using RAPD marker. Journal of Food, Agriculture and Environment, 9 (3&4): 132-134.
 • Salehi, M. Faramarzi, A. Mohebalipour, N. 2010. Evaluation of different effective traits on seed yield of common Bean (Phaseolus vulgaris L.) with path analysis. American-Eurasian J. Agric Environ. Sci., 9 (1): 52-54.
 • Moghaddam,M., Mohammmadi, S.A., Mohebalipour, N., Toorchi, M.,  Aharizad, S., and Javidfar, F. 2009. Assessment of genetic diversity in rapeseed cultivars as revealed by RAPD and microsatellite markers. Afr. J. Biotechnol., 8: 3160-3167.
 • حامدی قولقاسم، جلال.، صادق زاده بهزاد. محب­علی­پور، ناصر. 1395. بررسی تنوع ژنتیکی جذب و تجمع فسفر و تاثیر آنها بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه در ژنوتیپ­های جو در شرایط دیم. نشریه زراعت دیم ایران. جلد 5، شماره 1، صفحات 45 تا 61.
 • عبدآلرحمنی، بهمن.،  ولی­زاده، غلامرضا.، محب­علی­پور، ناصر. و شاهی آیت. 1395. اثر کود نیتروژن بر قدرت بذر و استقرار گیاهچه گیاهان والد گندم دیم آذر2 در آزمایشگاه و مزرعه. فصل نامه بوم­شناسی گیاهان زراعی. جلد 11، شماره 4، صفحات 75 تا 86.
 • رخ_فیروز، عالیه، جمشیدی، سلیمان و محب­علی­پور، ناصر. 1394. اثر پیش تیمار اسمزی و آبی بر جوانه زنی و استقرار گیاهچه ذرت سینگل کراس 704 تحت تنش خشکی و شوری. فصل نامه بوم­شناسی گیاهان زراعی. جلد 11، شماره 2، صفحات 41 تا 50.
 • دولت­پناه، تیمور.، روستایی، مظفر.، آهک­پز، فرهاد. و محب­علی­پور، ناصر. 1392. تاثیر تنش خشکی بر عملکرد و اجزای آن در ژنوتیپ­های بینابین و زمستانه جو در منطقه مراغه. مجله به­نژادی نهال و بذر، جلد 29، شماره 2، صفحات 257 تا 276.
 • احمدی، مجید.، محب­علی­پور، ناصر.، فیضی اصل، ولی. اسکندری، ایرج. 1392. اثر محلول‌پاشی عناصر کم مصرف منگنز، روی و بور در مراحل مختلف رشدی بر خصوصیات کمّی ارقام گندم دیم. فصل نامه بوم­شناسی گیاهان زراعی. جلد 9، شماره 2، صفحات 1-6. 
 • فرامرزی، علی.، سیدین، سعیده.، محب­علی­پور، ناصر.، شاهرخی، شهرام. 1391. بررسی تاثیر تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد سه رقم پنبه. مجله پژوهش در علوم زراعی، جلد 4، شماره 16، صفحات 27 تا 38.
 • فرهادی، سهیل.، اکبرزاده، مهرداد. و محب­علی­پور، ناصر. 1391. ارزیابی تنوع مورفولوژیکی بومادران تماشایی (Achillea nobilis L. subsp neilreichii) در منطقه رویشی هیرکانی. فصلنامه علمی پژوهشی اکوسیستم­های طبیعی ایران، پذیرش در نوبت چاپ.
 • محمدی آرش.، ولیزاده، مصطفی.، مقدم، محمد.، ارشد، یوسف.، جوادیان، ندا و محب­علی­پور، ناصر.  1387. بررسی تنوع ژنتیکی گلوتنین­های تعدادی از توده­های گندم بومی منطقه زنجان. دانش نوین کشاورزی، شماره 11 صفحات 61 تا 70.
 • رفیعی دستجردی، هوشنگ.، حجازی، میر جلیل.، نوری قنبلانی، قدیر.، صابر، موسی و محب­علی­پور، ناصر. 1388. بررسی حساسیت مراحل نابالغ زنبور پارازیتوئید Habrobracon hebetor Say (Hom.: Braconidae)  به آفت­کش­ها. دانش نوین کشاورزی، شماره 17 صفحات 9 تا 18.
 •  
 کتاب
 طرحهای پژوهشی
 •  محب علی پور، ناصر.، زارع، ناصر و سلیمانی، سعید. 1389. بررسي تنوع ژنتيكي ارقام و توده‌هاي بومي نخود (Cicer arietinum) شمالغرب ايران با استفاده از نشانگرهاي RAPD. دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه. 
 • محب علی پور، ناصر.، زمانی، مجید.، جمشیدی، سلیمان.، طلعتی، عادله.، نورافکن، حسن. و جروقی، سودا. 1395. تاثیر عصاره پنیرک، آویشن شیرازی، درمنه کوهی و مورد بر تریکوموناس واژینالیس در محیط کشت. دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه. 

 سوابق اجرایی
 • مدیر گروه کارشناسی ارشد اصلاح نباتات. از سال 1390 تا 1391. دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه.
 • مدیر گروه زراعت و اصلاح نباتات و تولیدات گیاهی. از سال 1391 تا 1392. دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه.
 • مدير گروه زراعت و اصلاح نباتات و تولیدات گیاهی و علوم باغباني. از سال 1392 تا ادامه دارد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه.
 • عضو شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده كشاورزي از سال 1390 تا 1392. دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه. 
 • نماينده تحصيلات تكميلي دانشكده كشاورزي و عضو شوراي تحصيلات تكميلي دانشگاه از سال 1392 تا 1393. دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه. 
 • عضو کمیته علمی همایش ملی شیمی پاک.1393. دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه.
 • مدیر مزرعه و گلخانه¬های واحد از سال 1392 تا 1393. دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه.
 • مسئول دفتر نظارت، سنجش و ارزشیابی دانشگاه، از سال 1392 تا 1393. دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه.
 • دبیر و عضو شورای تحصيلات تكميلي دانشگاه از سال 1393 تا ادامه دارد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه. 
 • مدیر گروه مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی رشته¬های کشاورزی از سال 1393 تا 1395. دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه.
 • دبیر اجرایی همایش ملی یافته¬های نوین در پژوهش¬های کشاورزی و منابع طبیعی. 1394 دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه. 
 • عضو کمیته اجرایی همایش ملی رویکردهای نوین در حسابداری و مدیریت. 1395. دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه
 • مدیر گروه رشته¬های کشاورزی از سال 1395 تا ادامه دارد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه.
 • سرپرست برنامه¬ریزی رشته¬های علوم اقتصادی. 1396 تا ادامه دارد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه.
 • عضو کمیته علمی همایش گیاهان دارویی و کاربرد آن. 1396. دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند.