درباره استاد:

  مشخصات فردی
 مقالات
 M.Hosseinzadeh Moghaddam ,A.Bagheri. "Approximation Algorithms for
 Edge Covering Problem".CSICC2008,Kish Island,Iran
A.Safari,M.Hosseinzadeh Moghaddam."A Novel Evolutionary Algorithm for Solving Static Data Allocation". Second International Conference on Network Applications, Protocols and Services.Malaysia 2010.
M.Hosseinzadeh Moghaddam,A.Bagheri. "Guarding Strategic Points of  a Guallery".ICCTD Kualalampur, Malaysia 2009 
S.T.Afshord, M.Hosseinzadeh.Moghaddam. "Page Replacement Algorithms in Memory Management: a survey".The third International Scientific Conference of Iranian Students in Belarus 2 June 2012 – Minsk.
. M.Hosseinzadeh.Moghaddam,A.Bagheri. "An Approximation Algorithm for Point Guard Problem." Australian Journal of Basic an Applied Sciences.Sep2011.pp1038-1044(ISI).
. M.Hosseinzadeh.Moghaddam,A.bagheri. "An Approximation Algorithm for Clarity Edge Covering Problem". International Journal of Information Technology and Computer Science(IJITCS). March 2012.
 کتاب
 طرحهای پژوهشی
ليست طرح هاي پژوهشي:
  1. محافظت از محوطه هاي ويژه نظامي. مجري- خاتمه يافته1389. دانشگاه ازاد سما ممقان.
  2. محافظت از لبه ها با كيفيت ديد بالا. مجري . خاتمه يافته 1392. دانشگاه ازاد هشترود.
  3. محافظت از ديواره هاي چندضلعي هاي حفره دار. همكار.درحال اجرا.دانشگاه ازاد هشترود.
  4. مطالعه و ارزیابی روش های تشخیص ایمیل های اسپم و ارائه یک روش جدید.مجري .درحال اجرا.دانشگاه ازاد هشترود.
 سوابق اجرایی
عضو هیأت علمی گروه کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد هشترود از سال 1387 تا ...
رییس باشگاه پژوهشگران جواندانشگاه آزاد اسلامی واحد هشترود از سال 1387 تا 1388
مدیر گروه کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد هشترود از سال 1390 تا 1391
معاون آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد هشترود از سال 1392 تا 1393
سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد هشترود از سال 1393 تا ....