درباره استاد:

  مشخصات فردی
 مقالات
  • Asgarali bouyer, Hasan Ebrahimpour, “Fault-Tolerance Scheduling by Using Rough Set Based Multi-checkpointing on Economic Grids” 2009  12th  International Conference on Computantional science and  Engineering (CSE-9)
  •  حسن ابراهیم پور، "ارائه یک روش کارا و تحمل­پذیر خطا برای مدیریت منابع سیستم توزیع شده گرید" 1395  دومین کنفرانس ملی محاسبات توزیعی و پردازش داده های بزرگ
  • حسن ابراهیم پور، " ارائه مدلی پویا با اتکاپذیری بالا برای مدیریت منابع در محاسبات ابری "  1395  دومین کنفرانس ملی محاسبات توزیعی و پردازش داده های بزرگ
 کتاب
 طرحهای پژوهشی
  • ارائه یک  مدل  پویا با اتکاپذیری بالا برای مدیریت منابع گرید. مجری-خاتمه یافته 1391. دانشکده سما تبریز.
  •  محافظت از ديواره هاي چندضلعي هاي حفره دار. مجری.درحال اجرا.دانشگاه ازاد هشترود.
  •  محافظت از لبه ها با كيفيت ديد بالا. همکار . خاتمه يافته 1392. دانشگاه ازاد هشترود.
 سوابق اجرایی
  • عضو هیأت علمی گروه کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد هشترود از سال 1388
  • مدیر گروه کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد هشترود از سال 1391 تا 1392
  • معاون آموزشکده سما واحد هشترود از سال 1392 تا 1395