درباره استاد:

  مشخصات فردی
 مقالات
مقالات علمی پژوهشی خارجی
1.  بررسی تأثیر ارزش افزوده به عنوان شاخص سرمایه فکری بر عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (چاپ شده در Applied Mathematics in Engineering, Management and Technology).
2.  بررسی رابطه بین کارایی سرمایه فکری و فرصتهای سرمایه گذاری سودآور در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (چاپ شده در Applied Mathematics in Engineering, Management and Technology).
3.      The survey of relationship between efficiency of intellectual capital and investment opportunity set of companies listed in Tehran stock exchange) Elixir International Journal(
4.      Surviving the effect of value added as a intellectual capital index on the performance of corporation (case study at TECX) ) Elixir International Journal(
مقالات علمی پژوهشی داخلی
1.       بررسی تاثیر ارزش افزوده فکری بر درماندگی مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (چاپ شده در مجله دانش حسابرسی)
2.       بررسی تاثیر دقت، چسبندگی سود بر پاداش هیئت مدیره در شرکت­های پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران (چاپ شده در فصلنامه حسابداری مالی).
3.       تاثیر حاکمیت شرکتی بر رابطه بین محافظه ­کاری شرطی و حق ­الزحمه حسابرس در شرکت­های پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران (چاپ شده در فصلنامه تحقیقات حسابداری و حسابرسی).
4.       تاثیر دقت و حساسیت سود بر پاداش هیات مدیره در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران(چاپ شده در مجله پژوهش­های کاربردی در گزارشگری مالی).
5.بررسی تاثیر دقت سود بر پاداش هیئت مدیره در شرکت­های پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران (چاپ شده در فصلنامه دانش حسابداری ).
6.       بررسی عوامل موثر بر کاهش فاصله انتظاراتی بین حسابرسان مستقل و استفاده کنندگان ازگزارش حسابرسان مستقل، از دیدگاه تئوری رفتاری. نخستین کنفرانس ملی حسابداری. سنندج،  8خرداد1395.
7.  تاثیر  حساسیت سود بر پاداش هیات مدیره در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران(چاپ شده در مجله تحقیقات مالی دانشگاه تهران).
 
مقالات علمی -ترویجی داخلی و خارجی
1. اصول، روشها، ابزارهای اجرایی و حسابرسی بهبود مستمر (چاپ شده در مجله دانش و پژوهش حسابداری- انجمن حسابداری ایران)

2.  تهدیدها و فشارهای اجتماعی نسبت به استقلال حسابرس (چاپ شده در مجله حسابرس)

3.  عوامل موثر بر افشای اختیاری اطلاعات (تئوریها و کاربردها) (چاپ شده در مجله مطالعات حسابداری و حسابرسی- تهران)

4. چالشها و فرصتهای پذیرش استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی(حرکت از تئوری نمایندگی به سمت تئوری مباشرت) (چاپ شده در مجله حسابرس)

5. استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی و افشای اختیاری (چاپ شده مجله حسابرس)

6. کاربرد تئوری حسابداری ذهنی(از تئوری تا عمل) (چاپ شده در  فصلنامه پژوهش حسابداری دانشگاه الزهرا).

7.سیستم ها و شاخص های مدیریت عملکرد پایدار (چاپ شده در فصلنامه پژوهش حسابداری دانشگاه الزهرا).
8.      Ethical Principles, approaches and standards in the accounting profession.  Available online at www.elixirpublishers.com (Elixir International Journal.  Elixir Fin. Mgmt. 93 (2016) 39486-39491 39486.
مقالات همایش بین‌المللی
1.  بررسي عوامل مؤثر بر هزينه درماندگي مالي شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (چاپ شده در دومین کنفرانس بین المللی در مدیریت، حسابداری و اقتصاد).

2.  تاثیر سرمایه فکری بر سلامت مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (چاپ شده در کنفرانس ملی سنندج).

3. چالشهای پیش روی گزارشکری سرمایه فکری به عنوان دارایی   سرمایه (چاپ شده در دانشگاه آزاد اسلامی واحد سراب- واحد سماء).

4.  بررسی عوامل موثر بر کاهش فاصله انتظاراتی بین حسابرسان مستقل و استفاده کنندگان از گزارش حسابرسان مستقل، از دیدگاه تئوری رفتاری (چاپ شده در کنفرانس ملی سنندج).
 کتاب
1.     کتاب­ها
1.       اصول حسابداری (2)
2.       اصول حسابرسی (1)
3.       اصول حسابرسی (2) با رویکر مبتنی بر ریسک.
4.       مدیریت مالی (1)
 طرحهای پژوهشی
طرح پژوهشی
1.       1-بررسی رابطه بین کارایی سرمایه فکری و فرصت های سرمایه گذاری سودآور در بورس اوراق بهادار تهران  (طرح پژوهشی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد هشترود).

2.     2-  بررسی تأثیر ارزش افزوده به عنوان شاخص سرمایه فکری بر عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران(طرح پژوهشی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد هشترود).
            3.تاثیر تمرکز مالکیت و اندازه شرکت بر رابطه بین محافظه کاری شرطی و حق الزحمه حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران(طرح پژوهشی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد هشترود).
3-
بر
 سوابق اجرایی
سوابق اجرایی وشغلی:
1.      1.  بورسیه و عضو هیات علمی تمام وقت دانشگاه آزاد اسلامی واحد هشترود از 01/01/1388 تا کنون.

2. 2. حسابرسی مستقل در سازمان حسابرسی (عضو جامعه حسابداران رسمی) از 01/10/1385 تا 30/10/1386.

3.       3. حسابدار اداره بهزیستی شهرستان هشترود از 01/08/1386 تا 31/02/1388
.
4.      4.  مدیر گروه رشته حسابداری از 1392 تا 1394.

5.      5.  مدیر گروه رشته حسابداری از تاریخ دی ماه 1396 
        
        6.عضو و نماینده رئیس استان در کمیسیون معاملات واحدهشترود