درباره استاد:

  مشخصات فردی
 مقالات
 کتاب
 طرحهای پژوهشی
  • طراحی روشی نوین برای الگو گذاری در تصاویر
 سوابق اجرایی
  • رئیس اداره پژوهش دانشگاه آزاد اسلامی واحد هشترود
  • رییس باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد هشترود
  • مدیر گروه کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد هشترود