درباره استاد:

  مشخصات فردی
 مقالات
  • Satire as an Approach to Educate in the Words of Moulavi'
  • An Investigation toward the Maniacs' Satirizing Styles in Masnavis of Attar Nishapuri 
  • An Investigation toward Satirical Practices in Iranian Superstitions 
  • Reflection of Social Issues in Satirical Language at Saʿdī's Gulistan
  • بررسی طنز در داستان های کوتاه محمد علی جمال زاده 

 کتاب
 طرحهای پژوهشی
 سوابق اجرایی
  • مسول جذب هیات علمی 
  • مدیر گروه رشته زبان و ادبیات فارسی 
  • مدیر گروه کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی
  • عضو کمیته انتظامی تخلفات هیات علمی
  • مدیر آموزش سی و نهمین دوره دانش افزایی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه علامه طباطبایی