دعوتنامه راهپيمايي يوم الله 13 آبان

ارسال شده در تاریخ : دوشنبه 13 آبان 1398
دعوتنامه راهپيمايي يوم الله 13 آبان
بدينوسيله از همه عزيزان جهت شركت در اين راهپيمايي دعوت به عمل مي آيد.

وعده ما ساعت 9/30 صبح روز دوشنبه 13 آبان حركت از حیاط دانشگاه 
 

امور فرهنگي و روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد هشترود

آخرین اخبار