چاپ دو مقاله جناب آقای دکتر رحیم بنابی

ارسال شده در تاریخ : چهارشنبه 4 بهمن 1396
چاپ دو مقاله جناب آقای دکتر رحیم بنابی
1- بررسی تاثیر دقت، چسبندگی سود بر پاداش هیئت مدیره در شرکت های پذیرفته بورس اوراق بهادار تهران (چاپ شده در مجله علمی - پژوهشی حسابداری مالی دانشگاه مبارکه اصفهان.)
2-تاثیر دقت و حساسیت سود بر پاداش هیات مدیره در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران(چاپ شده در مجله علمی پژوهشی پ- بررسی تاثیر دقت، چسبندگی سود بر پاداش هیئت مدیره در شرکت های پذیرفته بورس اوراق بهادار تهران (چاپ شده در مجله علمی - پژوهشی حسابداری مالی دانشگاه مبارکه اصفهان.)
2-تاثیر دقت و حساسیت سود بر پاداش هیات مدیره در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران(چاپ شده در مجله علمی پژوهشی پژوهش های کاربردی در گزارشگری مالی سازمان حسابرسی تهران).

آخرین اخبار