لیست فارغ التحصیلان

ردیفنامنام خانوادگیآخرین مدرک تحصیلیرشته تحصیلی
1 شهراماسدیکارشناسی ناپیوستهحسابداری
2 ابوالفضلعباسیانکاردانی پیوستهبرق الکتروتکنیک