لیست رشته های واحد

مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر (کارشناسی ناپیوسته)
مهندسی کامپیوتر (کارشناسی پیوسته گرایش نرم افزار)
کاردانی ناپیوسته کامپیوتر
علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر (کاردانی پیوسته)
علمی کاربردی معماری کارشناسی ناپیوسته
نقشه کشی معماری -کاردانی پیوسته
مهندسی اجرایی عمران کارشناسی ناپیوسته
ساختمان کارهای عمومی ساختمان -کاردانی پیوسته
حسابداری کارشناسی پیوسته
حسابداری کارشناسی ناپیوسته
حقوق کارشناسی پیوسته
مدیریت صنعتی
تربیت بدنی کارشناسی ناپیوسته
حسابداری در مقطع کاردانی پیوسته و ناپیوسته
کارشناسی ارشد حقوق بین الملل
از شاخه حقوق
کارشناسی ارشد فقه ومبانی حقوق اسلامی
از شاخه فقه والهیات
کارشناسی ارشد معماری
گروه معماری
کارشناسی ارشد زبان وادبیات فارسی
کاردانی برق صنعتی
کارشناسی ناپیوسته برق قدرت