لیست رشته های واحد

مهندسی کامپیوتر (کارشناسی پیوسته گرایش نرم افزار) گروه کامپیوتر و فناوری اطلاعات
گروه کامپیوتر و فناوری اطلاعات
کاردانی ناپیوسته کامپیوتر
گزوه کامپیوتر و فناوری اطلاعات
علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر (کاردانی پیوسته)
گزوه کامپیوتر و فناوری اطلاعات
مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر (کارشناسی ناپیوسته)
گزوه کامپیوتر و فناوری اطلاعات
کاردانی آموزش و پرورش ابتدایی 1400
کارشناسی ناپیوسته آموزش و پرورش ابتدایی 1400
علمی کاربردی معماری کارشناسی ناپیوسته
نقشه کشی معماری -کاردانی پیوسته
مهندسی اجرایی عمران کارشناسی ناپیوسته
ساختمان کارهای عمومی ساختمان -کاردانی پیوسته
حسابداری کارشناسی پیوسته (قبل از 96)
حسابداری کارشناسی پیوسته (ورودی 96 به بعد)
حسابداری کارشناسی ناپیوسته
حسابداری کاردانی ناپیوسته
حسابداری کاردانی پیوسته
سرفصل رشته های تحصیلی https://sep.iau.ir/
جهت دریافت آخرین تغییرات سرفصل رشته های تحصیلی براساس سرفصلهای وزارت علوم به لینک زیر مراجعه نمائید. sep.iau.ir
کارشناسی ارشد حقوق بین الملل
از شاخه حقوق
کارشناسی ارشد فقه ومبانی حقوق اسلامی
از شاخه فقه والهیات
کارشناسی ارشد معماری
گروه معماری
کارشناسی ارشد زبان وادبیات فارسی
کاردانی برق صنعتی
کارشناسی ناپیوسته برق قدرت
حقوق کارشناسی پیوسته (قبل از سال 96)
مدیریت صنعتی
تربیت بدنی کارشناسی ناپیوسته