آغاز ثبت نام رشته های بدون آزمون نیمسال دوم ۹۵-۹۴ دانشگاه آزاد اسلامی   (شنبه 19 دی 1394)

آغاز ثبت نام رشته های بدون آزمون نیمسال دوم ۹۵-۹۴ دانشگاه آزاد اسلامی

نحوه آدرس دهی در مقاله های علمی   (دوشنبه 25 آبان 1394)
مقاله‌ی انگلیسی: 
Department of ….. ,Hashtrood Branch, Islamic Azad University,Hashtrood, Iran 
مقاله‌ی فارسی: 
گروه......،واحد هشترود، دانشگاه آزاد اسلامی، هشترود، ایران