لیست اساتید

ردیفنامنام خانوادگیآخرین مدرک تحصیلیرشته تحصیلینوع همکاریبیشتر
1 لیلاسهیلی وند    
2 غفورعلیپوردانشجوی دکتری تخصصیمهندسی کامپیوتر سیستمهای نرم افزاریتمام وقت
3 محمدحسین زاده مقدمدانشجوی دکتری تخصصیمهندسی کامپیوتر-سیستم های نرم افزاریتمام وقت
4 حسنابراهیم پور   
5 ثریامنیری   
6 محمدکبیرنجات   
7 رضاشعاری   
8 اکبرکریم زاده   
9 ایرجباقریه   
10 رحیمبنابی   
11 زینبزوار   
12 فرامرزلطفی   
13 غلامحسینپزشکی   
14 مهریعبدی