لیست اساتید

ردیفنامنام خانوادگیآخرین مدرک تحصیلیرشته تحصیلینوع همکاریبیشتر
1 غفورعلیپوردانشجوی دکتری تخصصیمهندسی کامپیوتر سیستمهای نرم افزاریتمام وقت
2 ناصرمحب علی پوردکتری تخصصیاصلاح نباتات- گرایش ژنتیک مولکولی و مهندسی ژنتیکتمام وقت مأمور
3 لیلاسهیلی وند دانشجوی دکترای تخصصیمهندسی معماریهیات علمی تمام وقت
4 محمدحسین زاده مقدمدانشجوی دکتری تخصصیمهندسی کامپیوتر-سیستم های نرم افزاریتمام وقت
5 حسنابراهیم پورکارشناسی ارشدمهندسی نرم افزارتمام وقت
6 ثریامنیریدکتری تخصصیالهیات و معارف اسلامی گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامیهیات علمی تمام وقت/ استادیار
7 محمدکبیرنجات   
8 رضاشعاری   
9 اکبرکریم زاده   
10 ایرجباقریه   
11 رحیمبنابی قدیمدکترای تخصصیرشته حسابداریتمام وقت
12 زینبزواردانشجوي دكتراي تخصصيزبان و ادبيات عربيتمام وقت
13 فرامرزلطفی   
14 غلامحسینپزشکی   
15 مهریعبدی میارداندکتری تخصصیزبان و ادبیات فارسیتمام وقت