لیست اساتید

ردیفنامنام خانوادگیآخرین مدرک تحصیلیرشته تحصیلینوع همکاریبیشتر
1 غفورعلیپوردانشجوی دکتری تخصصیمهندسی کامپیوتر سیستمهای نرم افزاریتمام وقت
2 ناصرمحب علیپور   
3 لیلاسهیلی وند    
4 محمدحسین زاده مقدمدانشجوی دکتری تخصصیمهندسی کامپیوتر-سیستم های نرم افزاریتمام وقت
5 حسنابراهیم پور   
6 ثریامنیری   
7 محمدکبیرنجات   
8 رضاشعاری   
9 اکبرکریم زاده   
10 ایرجباقریه   
11 رحیمبنابی   
12 زینبزوار   
13 فرامرزلطفی   
14 غلامحسینپزشکی   
15 مهریعبدی