شماره های داخلی و مستقیم واحد هشترود

اتاق ریاست: 52621528
معاونت اداری مالی: 52620380
معاونت آموزشی و دانشجویی: 52620381
معاونت پژوهشی: 52621105
فاکس: 52620368
شماره تلفنهای دانشگاه 52623628 و 52625439
شماره داخلی ها