شماره های داخلی و مستقیم واحد هشترود

اتاق ریاست: 52621528
حراست : 52620380
معاونت آموزشی و دانشجویی: 
معاونت پژوهشی: 52621105
فاکس: 52620368
شماره تلفنهای دانشگاه 52623628 و 52625439
شماره داخلی ها امور مالی 107- ریاست 113 - معاونت ها 106-  حراست 102- آموزش و شهریه 114- فارغ التحصیلان 116- امتحانات 117

کانال تلگرامی واحد هشترود:iauhr_channell@
iauhr_pr@