نحوه آدرس دهی در مقاله های علمی   (دوشنبه 20 فروردین 1397)
مقاله‌ی انگلیسی: 
Department of ….. ,Hashtrood Branch, Islamic Azad University,Hashtrood, Iran 
مقاله‌ی فارسی: 
گروه......،واحد هشترود، دانشگاه آزاد اسلامی، هشترود، ایران